AMARC

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย

เกี่ยวกับเรา

เอมาร์ค (AMARC) เป็นแล็บด้านอาหาร ยา และเกษตรกรรม ที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั้งการทดสอบผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การรายงานและรับรองผล การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม โดยได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งสากลและในประเทศ เรามุ่งมั่นรับรองมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ๆ ด้วยความแม่นยำทางวิทยาศาสตร์

เอมาร์คก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2551 และดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแล็บชั้นนำแห่งเอเชีย ผู้ตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหาร และยา ที่อุตสาหกรรมและผู้บริโภคเชื่อมั่น


พันธกิจ

สร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และร่วมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ในอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และยา ในฐานะ ‘แล็บ’ ผู้ให้บริการอย่างครบวงจร


คุณค่า

G
เติบโต

เรามุ่งมั่นเติบโตและพัฒนาเพื่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เราส่งมอบความเชี่ยวชาญและสร้างความเติบโตให้ลูกค้า เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนสำหรับผู้ถือหุ้น เราให้ความสำคัญและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของทีมงาน เพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับวิทยาศาสตร์และมาตรฐานที่พัฒนาอยู่เสมอ

E
เป็นเลิศ

เราทำงานโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่เราสั่งสมเรื่อยมาเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ นำมาซึ่งความถูกต้องและความแม่นยำของผลลัพธ์ เรามุ่งมั่นมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ลูกค้าเสมอ

T
เชื่อมั่น

เรายึดมั่นในความเป็นกลางและความซื่อสัตย์ มาตรฐานของเราตั้งมั่นอยู่บนหลักการวิทยาศาสตร์และหลักฐานที่ตรวจสอบได้ เรามุ่งมั่นเป็นแล็บและผู้ให้บริการที่ได้รับความเชื่อมั่นจากทุกฝ่าย และเป็นดั่งเพื่อนคู่คิดที่ไว้วางใจได้ของผู้ใช้บริการ เราเชื่อมั่นว่าความสำเร็จของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา

เกี่ยวกับแล็บ

แล็บผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร

ตรวจวิเคราะห์และรับรองผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และปัจจัยทางการผลิตที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบองค์ประกอบทางด้านจุลชีววิทยาและเคมี ตรวจหาสิ่งปนเปื้อน และวิเคราะห์ส่วนผสมและองค์ประกอบในทั้งกระบวนการผลิต

แล็บผลิตภัณฑ์ยา

ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและสารปนเปื้อน พัฒนาวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยาเพื่อให้วิธีตรวจสอบมีประสิทธิภาพและแม่นยำ และตรวจสอบเทียบเคียงคุณภาพยา (bioequivalence)

แล็บสิ่งแวดล้อม

วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้คน ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี เชื้อจุลินทรีย์ และสิ่งปลอมปนในอากาศ ดิน ตะกอน น้ำ และน้ำเสีย ตามกฎและมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ตรวจสอบสถานประกอบการและโรงงานจำเพาะ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ความเหมาะสมในการดำเนินกิจการ และให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานและผู้คนในบริเวณโดยรอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ไม่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการ

แล็บสอบเทียบเครื่องมือ

สอบเทียบเครื่องมือสำหรับแล็บ โรงงาน และโรงพยาบาล รับรองว่าเครื่องมือนั้นแม่นยำ ปลอดภัย และพร้อมแก่การนำไปใช้งานตามมาตรฐานสากล

การรับรอง

เอมาร์คได้รับการรับรองและยอมรับโดยระบบมาตรฐานสากลและระบบมาตรฐานในประเทศ ทั้งในฐานะห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ และหน่วยตรวจและรับรอง

การขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการกับหน่วยงานกำกับมาตรฐาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย
 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมประมง
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย
 • สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเทศไทย
 • สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น
 • Official Foreign Laboratory

การรับรองทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบ เอมาร์คได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานมอก. 17025 (ISO/IEC 17025) โดย

กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย
 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
การตรวจและรับรอง

เอมาร์คได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ในฐานะหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 โดยสำนักงาน มาตรฐานสินค้าการเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

AMARC’S PARTNERS

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ลูกค้าของ AMARC

 • ฟาร์มเกษตร ฟาร์มประมง และฟาร์มปศุสัตว์
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณ์ยา
 • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
 • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง
 • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
 • หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และภาคการผลิต
 • มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย องค์การพัฒนาเอกชน และหน่วยงานราชการ

Download