AMARC-NEWS

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in…

22-03-2561 Hits:161 Amarc-News Super User - avatar Super User

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management จากโครงการ "การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย" โดยนายรังสรร สุวรรณบุตร เข้ารับมอบรางวัลจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต11 ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 (โครงการนี้มีองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง...

Read more

Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

361,361/1-4 Ladprao 122 (Mahadthai1),Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel : 0-2934-2381 Fax : 0-2934-0661  Email : cs@amarc.co.th , cs2@amarc.co.th , cs3@amarc.co.th , cs4@amarc.co.th , yanisa@amarc.co.th ,