กฎระเบียบสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร

มาตรฐานของต่างประเทศ

สหภาพยุโรป

สหรัฐอเมริกา

ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

ญี่ปุ่น

  Food Sanitation Law (Mar. 2003)
-
  Food Sanitation Law (Nov. 2004)
-
  Food Sanitation Act
  Ordinance for Enforcement of the
  Food Sanitation Act
  Order for Enforcement of the
  Food Sanitation Act
  Plant Protection Act
มาเลเซีย