Pharmaceutical Laboratory Research and Development Calibration Services Filths contain in Food product Non-Food Testing Inspection and Certification

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช/ปวส การเงิน/บัญชี
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีที่พักอยู่แถว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / บางเขน /รามอินทรา

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2934-2381


ตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน GMP อย. (คณะกรรมการอาหารและยา) หลายตำแหน่ง

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ดร.สิริ เอกมหาราช โทร. 085-074-1919


ตำแหน่ง ผู้ตรวจประเมิน มาตราฐานข้าว/พืช หลายตำแหน่ง

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ดร.สิริ เอกมหาราช โทร. 085-074-1919


ตำแหน่ง พนักงานขายสอบเทียบ

ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับนโยบายด้านการตลาดจากผู้จัดการ

2.ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรอย่างละเอียด

3.ขายผลิตภัณฑ์ , ตกลงรายการทดสอบ , เสนอราคา และบริการแก้ไขปัญหา รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การขายมีประสิทธิภาพ

4.จัดทำแผนและรายงานการขายประจำวัน ประวัติลูกค้า สภาวะตลาด และปัญหาต่างๆ ที่ได้ข้อมูลจากการออกเยี่ยมลูกค้า

5.ควบคุมงบประมาณการใช้จ่ายสำหรับงานการตลาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

6.ร่วมกิจกรรมสำหรับการส่งเสริมการตลาด เช่น ออกบูธโฆษณาสินค้า, โร้ดโชว์ เป็นต้น

7.รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดและคู่แข่ง เพื่อพัฒนาและขยายฐานลูกค้าในเขตรับผิดชอบ

8.จัดทำตัวเลขประมาณการขายในเขตที่รับผิดชอบ

9.สรุปและจัดทำรายงานประจำเดือนส่งผู้บังคับบัญชา

10.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.อายุ 23 ปีขึ้นไป

3.บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบงานด้านการบริการ

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

6.มีความรู้ในภาษาอังกฤษในระดับดี

7.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

8.สามารถขับรถยนต์และมีรถยนต์ส่วนตัว

 

ประสบการณ์ :

   มีประสบการณ์ในการทำงานฝ่ายขายอย่างน้อย 0-3 ปี

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2934-2381


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. กำกับดูแลปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของกิจการหรือธุรกิจที่รับผิดชอบ
 2. ควบคุมการดูแลการเติบโตของรายได้ให้เป็นไปในอัตราที่เหมาะสม และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตกลงกันไว้กับคณะผู้บริหาร
 3. ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่กรรมการผู้จัดการในการกำหนดนโยบาย ทิศทางการบริหารงานของบริษัทวางแผนกลยุทธ์และบริหารผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
 4. การสร้างข้อตกลงร่วมกันถึงวิธีการสื่อสารภายในกลุ่ม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ลดข้อขัดแย้ง
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานโดยรวมไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจ / ผู้ตรวจประเมินด้าน GMP / HACCP ภายนอก

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ดร.สิริ เอกมหาราช โทร. 085-074-1919

 


ผู้จัดการห้องปฏิบัติการอาหารและเกษตร

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุ40 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านทดสอบ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี และด้านบริหารในระดับบังคับบัญชาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบคุณภาพ ISO 17025 เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และกล้าตัดสินใจ
 • วางแผนการใช้เครื่องมือ และพื้นที่ของห้องปฏิบัติการให้เหมาะสมกับกิจกรรมการทดสอบและการให้บริการ
 • พัฒนาศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการให้ทันสมัยอยู่เสมอ

 

 

หากสนใจต้องการคุยรายละเอียด ติดต่อ ฝ่ายบุคคล โทร. 0-2934-2381

Please publish modules in offcanvas position.