BOI เตรียมเสนอปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน เพิ่มกิจการ IoT

แหล่งที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 19  มีนาคม 2561

BOI เตรียมเสนอปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน เพิ่มกิจการ IoT

 n01

รูปภาพประกอบข้อมูล: http://www.businessfrance-tech.fr/malaisie-thailande-vietnam-rencontre-iot-avril-2018/

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดเผยว่า หลังจากใช้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558-2564) มาแล้ว 3 ปี ปัจจุบัน BOI อยู่ระหว่างทบทวนเพื่อปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในเดือนพฤษภาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) เพิ่มประเภทกิจการที่จะส่งเสริมการลงทุนใหม่ ที่สำคัญ คือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกอย่าง หรือ Internet of Things (IoT) เนื่องจากปัจจุบัน IoT เริ่มเป็นที่รู้จักและมีผู้ประกอบการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมการลงทุน IoT จะยึดที่การส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยี IoT เป็นหลัก ต่างจากการส่งเสริมการลงทุนที่ผ่านมาที่แยกเป็นประเภทกิจการ เพราะ IoT เข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายธุรกิจ อาทิ ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ไอที 2) ทบทวนประเภทกิจการที่มีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนน้อย หรือกิจการที่มีเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เช่น บางกิจการที่เคยให้สิทธิประโยชน์สูงสุดเพราะมีเทคโนโลยีสูง แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สูงกว่าแล้ว ส่วนกิจการที่มีผู้ขอรับส่งเสริมฯ น้อย จะพิจารณาว่าจะปรับสิทธิประโยชน์อย่างไร เพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนเเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ BOI ยังมีมาตรการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งหากผู้ประกอบการต้องการลงทุนปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หรือการนำเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งาน ก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในหลายระดับตามประเภทรายการที่กำหนดด้วยเช่นกัน

AMARC-NEWS

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in…

22-03-2561 Hits:161 Amarc-News Super User - avatar Super User

รางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ได้รับรางวัลความปลอดภัยหัวข้อ Good practice in occupational safety and health management จากโครงการ "การบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อย" โดยนายรังสรร สุวรรณบุตร เข้ารับมอบรางวัลจากนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขต11 ตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 (โครงการนี้มีองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิณตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง...

Read more

Asia Medical and Agricultural Laboratory and Research Center

361,361/1-4 Ladprao 122 (Mahadthai1),Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310

Tel : 0-2934-2381 Fax : 0-2934-0661  Email : cs@amarc.co.th , cs2@amarc.co.th , cs3@amarc.co.th , cs4@amarc.co.th , yanisa@amarc.co.th ,