เกี่ยวกับเรา

  เอมาร์ค หรือ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (ASIA MEDICAL AND AGRICUTURAL LABORATORY AND RESEARCH CENTER: AMARC)

  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 โดยเกิดจากการรวมกลุ่มระหว่างแพทย์ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญทางห้องปฏิบัติการด้านงานทดสอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยชั้นนำของไทย ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าแบบครบวงจร ทั้งทางการแพทย์ การเกษตร อาหาร สมุนไพร เครื่องสำอาง การฝึกอบรม และงานสอบเทียบเครื่องมือ

  มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยทำให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยได้รับการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงผู้บริโภค บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การตรวจวิเคราะห์และรับรองด้วยระบบคุณภาพ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

  เอมาร์ค ตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจ วินิจฉัย รับรองคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณภาพ และความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยใช้ระบบการทดสอบที่เหมาะสม เพื่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออก ที่ให้บริการทดสอบอาหารและการเกษตรของเอเซีย ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ที่ทันสมัย รายงานผลวิเคราะห์ได้รวดเร็ว มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล

  เอมาร์ค พร้อมให้บริการตรวจสอบที่ครบวงจร จากฟาร์ม จีเอพีและเกษตรอินทรีย์สู่การตรวจรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสด และอาหารสำเร็จรูป ตลอดจนผลผลิตทางด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง ทั้งนำเข้าและผลิตภายในประเทศเพื่อบริโภคและเพื่อการส่งออก รวมทั้งนำผลการตรวจวิเคราะห์ไปขอออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้บริโภค

 

วิสัยทัศน์

  มุ่งสู่การเป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการเบ็ดเสร็จ ของเอเซีย ด้านการตรวจวิเคราะห์ การสอบเทียบ การวิจัย ด้านคุณภาพการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตร อาหาร การแพทย์ และสิ่งแวดล้อม และการตรวจและการรับรองด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

  • ตรวจวิเคราะห์ผลิตผลและสารปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร พืช ประมงและปศุสัตว์ คุณภาพของยา แบบเบ็ดเสร็จเพื่อให้ความคุ้มครองผู้บริโภค และเพื่อการส่งออก
  • ให้บริการตรวจและรับรองคุณภาพผลผลิต ตามมาตรฐานสากล
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการบริหารการจัดการรายงานผล ถูกต้อง รวดเร็ว ตรงเวลาที่ผู้ใช้บริการต้องการ
  • ให้บริการทำวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ยา และสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ทางห้องปฏิบัติการฯ ตามมาตรฐานสากล
  • มีการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์โดยระบบควบคุมคุณภาพภายใน และภายนอกองค์กร
  • เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางวิชาการ ด้านการทดสอบและระบบคุณภาพ ทางห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซียที่ทันสมัย ทันความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งให้คำแนะนำต่างๆในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการตรวจและรับรอง

 

การรับรองและการยอมรับ

  ด้านวิสัยทัศน์ในการเป็นศูนย์ห้องปฏิบัติการ ที่ได้การยอมรับจากในและต่างประเทศ เอมาร์คได้จัดวางระบบการดำเนินงานในห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ดังนี้

การรับรองห้องปฏิบัติการ

  เอมาร์ค ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสต์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สมอ. กระทรวงอุตสาหกรรม และ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ดังนี้

  • กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการมาตรฐานกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น

 

การรับรองทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

  • เอมาร์ค ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ในหลายกิจกรรม ภายใต้ มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)

 

การตรวจและรับรองระบบฟาร์ม

  จากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวตามยุทธศาสตร์ (Thailand 4.0) ระบบคุณภาพที่สำคัญๆ ได้ถูกนำเข้ามามีบทบาทในการกำหนดยุทธศาสตร์หลายด้านของประเทศด้วย เช่น

  คุณภาพของการผลิตและผลผลิตต่างๆ ตามระบบการผลิตที่ดีทางการเกษตร (GAP), การผลิตเกษตรอินทรีย์, การผลิตที่ดีทางอุตสาหกรรม (GMP)

  ระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤตของระบบการผลิตต่างๆ (HACCP) ทั้งนี้ AMARC ได้ดำเนินการให้มีหน่วยตรวจและหน่วยรับรองตาม ISO/IEC 17020 และ ISO/IEC 17065 ขึ้นในบริษัท เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ และเพื่อให้บริการลูกค้าและผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จ

Please publish modules in offcanvas position.