AMARC (เอมาร์ค) ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับทางกรมแพทย์แผนไทยฯพร้อมจัดงานแถลงข่าว

      บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (เอมาร์ค) ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับทางกรมแพทย์แผนไทยฯ พร้อมจัดงานแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

Q: "กรมแพทย์แผนไทยฯ" กับ "บริษัทฯ เอมาร์ค" ทำบันทึกข้อตกลงที่จะร่วมมือในเรื่องใด?วัตถุประสงค์อะไร? เอมาร์ค จะดำเนินการอย่างไร?
A : ตกลงที่จะร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในการตรวจวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพร
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
       1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรในด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามาตรฐาน
       2. จัดทำศูนย์ห้องปฏิบัติการเพื่อการทดสอบสารสกัดสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการและผู้มารับบริการทั่วไป
       3. ศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการผลิตสารออกฤทธิ์มาตรฐานของสมุนไพร
       4. พัฒนาห้องปฏิบัติการ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 17025


Q: "เอมาร์ค" มีความพร้อมของการจัดการ และการให้บริการระดับไหน?
A : "เอมาร์ค" มีศูนย์ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน เพียบพร้อมด้านเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัยมากมาย เช่น
       - UV Spectrophotometer
       - HPLC, LC-MSMS,
       - GC, GC-MSMS
       - ICP, ICP-MS
       - Graphite Furnace Atomic Absorption (GFAA)
       - Dissolution Apparatus
       - Melting Point Apparatus
       - Drying Oven
       และเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆ

       และทางเอมาร์คสามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ตำรับยาแผนปัจจุบัน เครื่องสำอาง อาหาร และอาหารเสริม สารเคมีและวัตถุดิบที่ใช้ทางเภสัชกรรม ภายใต้หัวข้อการทดสอบวิเคราะห์ควบคุมคุณภาพต่างๆ อาทิเช่น
       - การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมี (Identification)
       - การตรวจสอบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ (Impurities Testing)
       - การวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญภายในผลิตภัณฑ์ (Active Ingredient)
       - การวิเคราะห์ควบคุณคุณภาพทางกายภาพ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ,ค่าความแข็งของเม็ดยา
       - ค่าการละลายของเม็ดยา (Dissolution Test) ฯลฯ

       ดังนั้นทางศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (เอมาร์ค) จึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเราพร้อมให้บริการการตรวจ วินิจฉัย รับรองคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยใช้ระบบการทดสอบที่เหมาะสม ใช้เครื่องมือและวิธีวิเคราะห์ที่ทันสมัย รายงานผลวิเคราะห์ได้รวดเร็ว มีคุณภาพ ภายใต้มาตรฐานสากล

Please publish modules in offcanvas position.