หน่วยงาน ศูนย์ห้องปฏิบัติการและการวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด ร่วมกับ สมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพ และ SELAMAT network
โครงการ จัดสัมมนาทางวิชาการนานาชาติกับเครือข่าย SELAMAT’s Network Conference 2018 เรื่อง คุณภาพ ความปลอดภัย และความเป็นสมุนไพรที่แท้ ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร จะควบคุมดูแลอย่างไรเพื่อความยั่งยืน (Herbal Dietary supplement, Authenticity, Quality, Safety & Regulation) โดยใช้ประเด็นหลักว่า “The Harness of Sciences behind the Herbal Dietary Supplement for sustainable development”
วันที่ 24 มกราคม 2561
สถานที่ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์99/1 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง, ดินแดง, 10400 กรุงเทพมหานคร
THE EMERALD HOTEL 99/1 RATCHADAPISEK ROAD, BANGKOK, THAILAND

ที่มา
  ประเทศไทย เป็นประเทศผู้ส่งออกพืชและผลผลิตจากพืชที่สำคัญรายใหญ่ของโลก แต่เนื่องด้วยการส่งออกพึ่งพาการผลิตในสินค้าพืชหลักไม่กี่ชนิด ทำให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและต่อรายได้หลักของประเทศเมื่อราคาพืชเหล่านั้นในตลาดโลกตกต่ำกลายเป็นปัญหาระดับชาติตลอดมา อย่างไรก็ตามจากความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศของประเทศในเขตร้อนทำให้ไทยมีพืชพรรณไม้ที่หลากหลายสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดปีโดยเฉพาะสามารถปลูกสมุนไพรได้หลากหลายถึงประมาณ11,625 ชนิด และมีการส่งออกในปี 2550 ประมาณ 4,300 ล้านบาท ทั้งที่ปัจจุบันพบว่ามีสมุนไพรเพียง1,800 ชนิด หรือร้อยละ 15.5 ของทั้งหมดที่นำมาใช้ประโยชน์และประมาณ300ชนิดเท่านั้นที่นำมาใช้จริง

  เพื่อให้พืชสมุนไพรได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น รัฐบาลได้มีการดำเนินการให้การพัฒนาสมุนไพรเป็นวาระแห่งชาติ ในปี 2560 โดยได้ออกแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-2564 มีการบูรณาการการใช้งานจากสมุนไพรเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้าน ยา(Pharmaceutical products), เครื่องสำอาง(Cosmetics), ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food supplements) และโภชนเภสัช(Neutraceutrical products) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการใช้ มาตรฐานกระบวนการที่ใช้ทดสอบ มาตรฐานทางมาตรวิทยา และเกณฑ์คุณภาพ ตามหลักการ MSTQ (Metrology, standard, testing and Quality) เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการศึกษาวิจัยและการนำมาใช้งานด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านสุขภาพ เกิดความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ (Thai herbs for health and sustainable economy) ที่ต้องการองค์ความรู้ และให้ประเทศไทยสามารถตอบโจทย์ต่างๆได้ตามมาตรฐานสากล

  บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียได้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายนานานชาติ*SELAMAT Network และสมาคมผู้ตรวจรับรองและวิเคราะห์คุณภาพเห็นความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรของไทยที่จะพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และการทดสอบตาม MSTQ จึงจะจัดให้มีการสัมมนานานาชาติว่าด้วยเรื่อง

   “คุณภาพ ความปลอดภัยและความเป็นสมุนไพรที่แท้ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพรจะควบคุมดูแลอย่างไรเพื่อความยั่งยืน 2018” (Herbal Dietary Supplement, Authenticity, Quality, Safety and Regulation 2018)

  โดยสาระหลักจะให้ความสำคัญกับประเด็น “The Harness Sciences behind the Herbal Dietary Supplement for Sustainable Development” ทั้งนี้จะมีการเชิญ ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากในและนอกประเทศ และสมาชิก SELAMAT จาก สหภาพยุโรป อเมริกา เอเชีย และ แอฟริกา และสมาชิก SELAMAT network เพื่อมาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แก่ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้ดูแลกฎหมายและการคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวข้องของไทย นำมาใช้เป็นข้อมูลด้านการจัดการ สมุนไพร ด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และด้านอื่นๆที่เหมาะสมต่อไป

  โครงการ SELAMAT เกิดจากการประชุมของAsia Europe Meeting (ASEM) ในปี 2547 สืบเนื่องมาจากผลกระทบภายหลังการออกกฎเกณฑ์ด้านFood safety ของยุโรปต่างๆได้ทำให้ประเทศที่ส่งออกเกิดปัญหามาก ประเทศเนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส และอังกฤษ ได้เสนอ project ดังกล่าวเพื่อของบประมาณจากสหภาพยุโรปมาทำโครงการลดช่องว่างที่เกิดจาก ข้อกำหนดทางวิทยาศาสตร์-Science based regulation ปัจจุบันมีสมาชิก 17 องค์กรจากเนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สหราชอาณาจักร รัสเซีย บราซิล สหภาพอาฟาริกาใต้ กาน่า ไนจีเรีย มอริเชียส, สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน(5 องค์กร) มาเลเซีย อินโดนีเซีย ประเทศไทย (SELAMAT ย่อจากคำ Safety Enhancement of edible products, Legislation, Analysis and Management with ASEM countries, by mutual Training and research) ตรงกับภาษา มาเลย์/อินโดนีเซีย ที่แปลว่า ปลอดภัย หรือ safe หรือ welcome)

  ในปี 2561 (2018)บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ SELAMAT โดยในปีนี้จะเป็นผู้จัดการสัมมนาเพื่อช่วยขับเคลื่อนด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร เพื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ดูแลกฎหมาย ของประเทศไทย มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น กับแนวทางการนำสมุนไพรทั่วโลก เพื่อให้ ผลิตภัณฑ์ฯ สามารถแข่งขันในตลาดโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Main Sponsors

  • 1

Please publish modules in offcanvas position.