การให้บริการตรวจ และรับรองฟาร์ม

  การให้บริการตรวจและรับรองฟาร์ม โดยที่ระบบคุณภาพการผลิตที่ดีจะตอบสนองต่อแผนการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศ ซึ่งรวมถึงคุณภาพของการผลิตและผลผลิตต่างๆตามระบบการผลิตที่ดีทางการเกษตร (GAP) การผลิตเกษตรอินทรีย์การผลิตที่ดีทางอุตสาหกรรม (GMP) ระบบการวิเคราะห์จุดวิกฤตของระบบการผลิตต่างๆ (HACCP) ทั้งนี้เอมาร์ค (AMARC) ได้จัดให้มีหน่วยตรวจและหน่วยรับรองขึ้นในบริษัท เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ และเพื่อให้บริการลูกค้าและผู้ประกอบการได้อย่างเบ็ดเสร็จ

  ทั้งนี้ระบบคุณภาพต่างๆที่ให้บริการในเบื้องต้น ได้แก่ ISO/IEC 17020 ของหน่วยตรวจ (IB) และ ISO/IEC 17065 ของหน่วยรับรอง (CB) จะเป็นไปตามตารางที่ประกอบด้วย GAP ด้านฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง ข้าว ข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเมล็ดแห้ง และพืชอินทรีย์ ดังนี้

  บริการด้านการตรวจ และการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ในขอบข่ายข้าว ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวอินทรีย์ และมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี ในขอบข่ายกุ้งทะเล กุ้งก้ามกราม ปลานิล และสัตว์น้ำจืด

ขอบข่ายที่ให้บริการตรวจ (IB)

  • มกษ.4401-2551 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
  • มกษ.4400-2552 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิไทย

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  R-IB-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เรื่องการตรวจ

การขอรับบริการ

  F-IB-06-01 แบบคำขอรับการตรวจ

ขอบข่ายที่ให้การรับรอง (CB)

  • มกษ.7422-2561 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับฟาร์มเพาะและอนุบาลลูกกุ้งทะเล
  • มกษ.7401-2557 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล
  • มกษ.7417-2559 การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
  • มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) สำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2553 กรมประมง
  • มกษ.4401-2551 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว
  • มกษ.9000 เล่ม 1-2552 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 1 การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
  • มกษ.9000 เล่ม 4-2553 เกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 ข้าวอินทรีย์

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  RE-CB-01 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัติ หน้าที่ และการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการความเป็นกลาง

  RE-CB-02 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การควบคุมการใช้เครื่องหมาย

  RE-CB-03 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  RE-CB-04 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน และการตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  RE-CB-05 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัติ หน้าที่ และการดำเนินการสำหรับคณะกรรมการตัดสินให้การรับรองฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  RE-CB-06 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการตัดสินให้การรับรองมาตรฐานการผลิตข้าว

  RE-CB-07 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข คุณสมบัติ ประสบการณ์ของผู้ตรวจประเมินการผลิตข้าว GAP ข้าวอินทรีย์ และผู้เชี่ยวชาญ

  RE-CB-08 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมินข้าว GAP

  RE-CB-09 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรองการผลิตข้าว GAP

  RE-CB-10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

  RE-CB-11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับรองการผลิตข้าวอินทรีย์

การขอรับบริการ

  FM-QP-CB-13-01 คำขอรับการรับรอง/การตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำและผลิตผลตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ CoC และ GAP (การรับรองแบบเดี่ยว)

  FM-QP-CB-13-02 คำขอรับการรับรอง/การตรวจระบบการผลิตสัตว์น้ำและผลิตผลตามมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ CoC และ GAP (การรับรองแบบกลุ่ม)

  FM-QP-CB-13-04 คำขอรับการรับรองระบบการปลูก ข้าว และข้าวหอมมะลิไทยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ข้าว และข้าวหอมมะลิไทย (แบบกลุ่ม)

  FM-QP-CB-13-05 คำขอรับการรับรองระบบการปลูก ข้าว และข้าวหอมมะลิไทยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ ข้าว และข้าวหอมมะลิไทย (แบบรายเดี่ยว)

  FM-QP-CB-13-06 คำขอรับการรับรองระบบการปลูก การคัดบรรจุ และการแปรรูป ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับข้าวอินทรีย์ (แบบกลุ่ม)

  FM-QP-CB-13-07 คำขอรับการรับรองระบบการปลูกข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว)

  FM-QP-CB-13-08 คำขอรับการรับรองระบบการคัดบรรจุผลิตผลข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว)

  FM-QP-CB-13-09 คำขอรับการรับรองระบบการแปรรูปพืชอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และข้าวอินทรีย์ (แบบรายเดี่ยว)

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองจากหน่วยรับรอง

Please publish modules in offcanvas position.