การให้บริการทดสอบสินค้านอกกลุ่มอาหาร

การทดสอบคุณภาพ ปุ๋ย และวัตุอันตราย

  ตามพ.ร.บ.ปุ๋ย พ.ศ.2518 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2550) และตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรต่างๆที่ใช้เพื่อสนับสนุนการผลิต เป็นสิ่งสำคัญที่เกษตรกร ผู้ผลิตจะต้องทราบข้อมูลคุณภาพของปัจจัยดังกล่าวในเบื้องต้นตามระบบคุณภาพ เพื่อให้การผลิตพืชได้รับผลผลิตที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

  ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตรายทางการเกษตร ผู้ผลิตวัตถุอันตรายต้องมีการขึ้นทะเบียน และต้องส่งตัวอย่าง ตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพ เพื่อการนำเข้า ส่งออก การผลิต การจำหน่าย การขึ้นทะเบียน รวมทั้งต้องแจ้งการครอบครอง อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องเก็บไว้อย่างน้อย 2 ปี เอมาร์ค (AMARC) ให้บริการทดสอบ ชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ในสูตรผสมผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรและเกณฑ์กำหนดของ FAO/WHO pesticide specifications และทดสอบการคงสภาพของผลิตภัณฑ์โดยใช้สภาวะเร่งอุณหภูมิที่ 54±2ºC ระยะเวลา 14 วัน หรือสภาวะอื่นตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อพิสูจน์อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายไว้อย่างน้อย 2 ปี

การทดสอบคุณภาพดิน น้ำ

  สิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทในการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมได้แก่ ดิน น้ำ สภาวะคุณภาพทางสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นอีกปัจจัยที่สำคัฐและสนับสนุนให้ได้ผลผลิตที่ดี การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมรวมทั้งอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับทางกฎหมาย

  เอมาร์ค (AMARC) จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ ดิน น้ำ เพื่อสนับสนุนการรับรองฟาร์ม GAP/Organics ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรสามารถนำผลการทดสอบไปใช้ในการผลิตพืชผล รวมถึงการผลิตในรูปของ Smart farm อย่างมีประสิทธิภาพ

Please publish modules in offcanvas position.