การให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการสิ่งปลอมปนและกายภาพ

  ให้บริการทดสอบสิ่งปลอมปน (Filths) หรือสิ่งที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ควรจะพบในผลิตภัณฑ์ปกติ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะหรือวิธีปฏิบัติที่ไม่พึงประสงค์และไม่ถูกสุขลักษณะในกระบวนการผลิต การเก็บรักษา การกระจาย รวมทั้งสิ่งสกปรก สิ่งที่เกิดจากการเสื่อมสลายและสิ่งอื่นๆ เช่น แมลง เส้นผม เส้นขน ทราย แก้ว ดิน โลหะ ไม้ เส้นฝยสังเคราะห์ เป็นต้น ด้วยวิธีวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน AOAC ผู้ประกอบการสามารถนำรายงานผลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แก้ปัญหาในกระบวนการผลิต กระบวนการเก็บรักษา กระบวนการกระจาย รวมทั้งเพื่อการขอใบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับประเทศ และต่างประเทศของสินค้าที่นำเข้าและผลิตเพื่อการส่งออก  และการตรวจสอบทางกายภาพ

  ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของข้าว อันได้แก่ เปอร์เซ็นต์ต้นข้าว เปอร์เซ็นต์ข้าวพันธุ์ปน เปอร์เซ็นต์ข้าวเมล็ดแดงปน และเปอร์เซ็นต์ความชื้น

ความสำคัญของงานวิเคราะห์สิ่งปลอมปน

  • เนื่องจากปัจจุบัน หลายประเทศกำลังให้ความสนใจในปัญหาของสิ่งปลอมปนในอาหารโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่น โดยนํามาใช้ในระบบควบคุมคุณภาพอาหารและมาตรฐานอาหารสากล และสิ่งปลอมปนบางอย่างถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า
  • นอกจากนี้งานวิเคราะห์สิ่งปลอมปนยังเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยในการวิเคราะห์คุณภาพกระบวนการผลิตได้อีกด้วย

 การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ

  • ห้องปฏิบัติวิเคราะห์สิ่งปลอมปนเอมาร์ค มีห้องทดสอบแยกเป็นสัดส่วนจากส่วนงานอื่น
  • มีการทำ PT, Validation และ QC ประจำปี ในแต่ละตัวอย่างทดสอบที่ได้ accredit และตัวอย่างที่จะขอ accredit เพิ่มเติมตามแผนประจำปีมีการทำ internal audit ปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025

 

งานกายภาพข้าว

ความสำคัญของงานวิเคราะห์กายภาพข้าว

  คุณภาพทางกายภาพและเคมีของเมล็ดข้าวนับเป็นสิ่งสำคัญต่อการซื้อขายข้าว โดยทั่วไปพันธุ์ข้าวที่มี คุณภาพดีทั้งทางกายภาพก็จะมีราคาของเมล็ดพันธุ์และข้าวสารสูง เนื่องจากคุณภาพดังกล่าวจะส่งผลให้คุณภาพการสีข้าว การหุงต้ม และการรับประทานดีตามไปด้วย ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพทั้งทางภายภาพของเมล็ดข้าวพันธุ์นั้น นอกจากจะช่วยในการจำแนกลักษณะประจำของพันธุ์แล้ว ยังจะช่วยในการกำหนดราคาและส่งเสริมให้เกษตรกรได้ปลูกข้าวคุณภาพสูงกันมากขึ้น

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม การตรวจมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม การตรวจสอบคุณภาพข้าวทางกายภาพ

ขั้นตอนการวิเคราะห์กายภาพข้าว

การรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ

  • มีการสอบเทียบเครื่องมือสำคัญในห้องปฏิบัติการปีละ 1 ครั้ง อันได้แก่ digital balance, micrometer เครื่องวัดความชื้นข้าว เป็นต้น เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานและวิเคราะห์ตัวอย่าง
  • นักวิทยาศาสตร์ผ่านการฝึกอบรมทั้งงานระบบ และงานปฏิบัติการต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อคงความสามารถในการปฏิบัติงาน

Please publish modules in offcanvas position.