การให้บริการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร

  • ให้บริการศึกษาประสิทธิภาพของวัตถุอันตราย ต่อ ศัตรูพืช ได้แก่ แมลง โรคพืช และวัชพืช ในสภาพไร่-นา ตามข้อกำหนดของกรมวิชาการเกษตร เพื่อการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
  • ให้บริการศึกษา-วิจัย ด้านการสลายของสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช เพื่อกำหนดค่าความปลอดภัย (MRL) และศึกษาเพื่อยืนยันระยะเวลาการหยุดการใช้สารก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร (Pre-harvest interval: PHI) ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร

Please publish modules in offcanvas position.