คณะกรรมการ

ข้อมูลคณะกรรมการ

รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช

กรรมการบริษัท

ดร.ชินดนัย ไชยยอง

กรรมการบริษัท

นางวิชชุดา อำพรผล

ประธานกรรมการบริษัท

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล

กรรมการบริษัท

นายโฆษิต บุญเรืองขาว

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

นายบุญประทวน รัตนกังวาล

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

นายวงศศิริ พรหมชนะ

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ

นางสมคิด รื่นภาควุฒิ

ที่ปรึกษาฯ

นายศักดา ฉันทนาวานิช

เลขานุการบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ contact@amarc.co.th
โทร 0-2516-2422

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางด้านล่าง