ข้อมูลประกอบการ

ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ : 10 ธันวาคม 2564

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 62 31/12/2562 งบปี 63 31/12/2563 ไตรมาส30/09/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญบัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,000 2,000 3,000
หนี้สินรวม 1,100 2,100 3,100
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,000 4,000 5,000
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 6,000 7,000 9,000
รายได้รวม 5,500 6,200 7,100
กำไรสุทธิ 8,000 9,000 10,000
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.15 0.20 0.17
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%) 5.50 3.10 2.37
ROE (%) 2.75 1.55 1.42
อัตรากำไรสุทธิ (%) 145.45 145.16 140.85
ค่าสถิติสำคัญ ณ วันที่(ราคา) 31/12/2562 31/12/2563 9/11/2562
ราคาล่าสุด(บาท) 7.55 6.65 9.55
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 3,615 3,435 4,320
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิต 30/09/2562 30/09/2563 30/06/2564
P/E (เท่า) 36.29 27.37 18.76
P/BV (เท่า) 2.48 2.37 2.89
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.95 1.93 2.08
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (%) 4.15 2.73 2.5

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

อีเมล์ contact@amarc.co.th
โทร 0-2516-2422

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

สมัครรับข่าวสารบริษัท

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารจากทางบริษัทผ่านช่องทางด้านล่าง