แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความ ที่นำมาแสดง สำหรับการ แสดงลักษณะของ ฟอนต์

โลเล็ม อิปซัม (lorem ipsum) — เป็นข้อความแทนที่ (placeholder text) ใช้เพื่อลดความสนใจต่อข้อความ ที่นำมาแสดง สำหรับการแสดงลักษณะของ ฟอนต์ การพิมพ์และการจัดหน้า ข้อความโลเร็ม อิปซัมเป็น ข้อความส่วนหนึ่งในภาษาละตินที่แต่งโดย ซิเซโร โดยมีการตัดต่อคำให้ดูเหมือนเป็นข้อความที่ไม่มีความหมาย และไม่ใช่ภาษาละตินที่ถูกต้อง

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน

คุณงามทิพย์ ผดุงเขต

อีเมล์

contact@amarc.co.th หรือ
amarcwhistleblower@amarc.co.th

ไปรษณีย์

หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ในกรณีผู้ร้องเรียน
มีข้อร้องเรียนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อีเมล์

examplename@amarc.co.th

ไปรษณีย์

ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท
ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้