บริการของเรา

บริการของเรา

profile-sample2

เกษตรกรรมและอาหาร

ตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

profile-sample2

ผลิตภัณฑ์ยา

ตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์

profile-sample2

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของอากาศ ดิน ตะกอน น้ำ และน้ำเสีย

profile-sample2

การสอบเทียบเครื่องมือ

สอบเทียบเครื่องมือแล็บ โรงงาน และโรงพยาบาล

profile-sample2

การตรวจและรับรองฟาร์มและโรงงาน

ตรวจรับรองฟาร์มและโรงงานในกลุ่มเกษตร ประมง ปศุสัตว์ และอาหาร เพื่อรายงานผลและเพื่อออกใบรับรอง สำหรับมาตรฐานต่างๆ

profile-sample2

การให้คำปรึกษาและฝึกอบรม

ให้คำปรึกษาด้านการตรวจและรับรอง การจัดทำระบบมาตรฐาน การฝึกอบรมและสัมนา

Download