บริการของเรา

การตรวจและรับรองฟาร์มและโรงงาน

ประชาสัมพันธ์

ขอบข่ายที่ให้บริการ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยตรวจและหน่วยรับรอง

การขอรับบริการ

ทะเบียนผู้ได้รับการรับรอง

 

สนใจติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายตรวจ รับรอง และประเมินคุณภาพ

โทร: 0-2934-2381-3 ต่อ 510

มือถือ: 06-3218-9082, 06-3218-9072


Download