บริการของเรา

การสอบเทียบเครื่องมือ

                 ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือพื้นฐาน ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการและภาคอุตสาหกรรม โดยเปิดให้บริการสอบเทียบเครื่องมือทั้งภายในห้องปฏิบัติการและให้บริการสอบเทียบนอกสถานที่ โดยรองรับเครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ เช่น

1. เครื่องมือวัดด้านอุณหภูมิ

- Thermometer

- Chamber

- Autoclave

- Water bath

2. เครื่องมือวัดด้านปริมาตร

- เครื่องแก้ววัดปริมาตร

- Piston pipette

- Dispenser

                3. เครื่องมือวัดทางด้านมวล

                         - ตุ้มน้ำหนัก

                         - เครื่องชั่ง

                         - weight E2

4. เครื่องมือวัดด้านความดัน

                         - Pressure gauge

                         - เครื่องวัดความดันเลือด (Blood Pressure)

                5. เครื่องมือวัดด้านเคมี

 - pH meter

                 6. เครื่องมือวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ

 - Conductivity Meter

การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือ

  • ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ มอก.17025 (ISO/IEC 17025)
  • ให้คำปรึกษาทางด้านการสอบเทียบและอ่านใบรายงานผลการสอบเทียบ
  • จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานสอบเทียบเครื่องมือวัด
  • บริการสอบเทียบภายในห้องปฏิบัติการและนอกสถานที่
  • มีบริการรับ – ส่งเครื่องมือ

ใบรับรองและรายการ การสอบเทียบ


Download