บริการของเรา

การให้คำปรึกษาและฝึกอบรม

  • ให้คำปรึกษาด้านการตรวจและรับรอง

  • ให้คำปรึกษาและฝึกอบรมว่าด้วยระบบมาตรฐาน ในด้านข้อกำหนด การจัดทำ และ Internal Audit สำหรับโรงพยาบาล สถานประกอบการ และอุตสาหกรรมต่างๆ

   • Quality Management System: QMS (ISO 9001)

   • Environmental Management System: EMS (ISO 14001)

   • มอก. 2677 หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี

  • การฝึกอบรมและสัมมนา

   • จัดอบรมและบริการพื้นที่ห้องสัมมนา ในด้านมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร เกษตรและยา การจัดทำระบบคุณภาพ และสามารถให้บริการจัดอบรมและเสวนาได้ตามความต้องการ


Download