บริการของเรา

ผลิตภัณฑ์ยา

  • ตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ยา อาทิ

   • ยา

   • ยาแผนโบราณ

   • สมุนไพร และผลิตภัณฑ์สมุนไพร

   • ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

   • เครื่องสำอาง

  • พัฒนาวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ยา

  • ทวนสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบ

  • ตรวจสอบเทียบเคียงคุณภาพยา หรือชีวสมมูลของยา (bioequivalence studies)


Download