บริการของเรา

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

    • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของอากาศ ดิน ตะกอน น้ำ และน้ำเสีย

    • บริการด้านอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety: OSH) 

    • บริการด้านการตรวจสุขภาพ และการตรวจตามดัชนีบ่งชี้การสัมผัสทางชีวภาพ (Biological Exposure Indices: BEIs)


Download