บริการของเรา

เกษตรกรรมและอาหาร

เกษตรกรรมและอาหาร

ตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์

  • ควบคุมคุณภาพ

  • จัดทำฉลากโภชนาการ

  • อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

  • ขึ้นทะเบียน

  • ส่งออก

  • ตรวจสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

  • ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ สารพันธุกรรม และการดัดแปลงพันธุกรรมปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ตรวจวิเคราะห์และรับรองคุณภาพน้ำ ดิน ปุ๋ย และสารเคมีทางการเกษตร

  • ควบคุมคุณภาพ

  • ขึ้นทะเบียนปุ๋ย

  • ทดสอบประสิทธิภาพและการสลายของสารเคมีทางการเกษตร 

  • วัตถุอันตรายทางการเกษตร

   • ปริมาณสารออกฤทธิ์ หรือสารสำคัญ
   • ลักษณะทางกายภาพ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง การคงสภาพ และการเกิดอิมัลชั่น

Download