เกษตรอาหาร

Fertilizer

One-Stop Service

ไม่ว่าจะเป็นเพื่อควบคุมคุณภาพ วิจัยพัฒนา การขึ้นทะเบียนหรือส่งออก AMARC พร้อมเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของคุณ

Fertilizer

Quality, Contaminants and Additives

บริการของเราครอบคลุมประเด็นหลัก
ด้านอาหารทั้ง 3 ประการ ตอบโจทย์ตามเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ของรัฐ

Fertilizer

Customized Service

สามารถสร้างรูปแบบบริการเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ​ เราเชี่ยวชาญในโมเดิร์นเทรด และการตรวจสารตกค้างเพื่อการส่งออก

บริการของเรา

01

ปศุสัตว์

service
01

ปศุสัตว์

เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

 1.  สารห้ามใช้
  • Beta-agonist
  • Chloramphenical
 2.  ยาปฎิชีวนะตกค้าง
  • Tetracyclin Group
  • Sulfonamide Group
  • Fluoroquinolone Group
 3.  สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง
  • Organochlorine Group
   • Aldrin
   • alpha-BHC
   • beta-BHC
   • gamma-BHC
   • alpha-Endosulfan
   • beta-Endosulfan
   • cis-Chlordane
   • trans-Chlordane
   • DDT Delivatives
   • Dieldrin
   • Endrin
   • Heptachlor
   • Heptachlor-exo-epoxide
   • Endosulfan-sulfate
  • Organophosphate Group
   • Tebufos
   • Diazinon
   • Etrimfos
   • Parathion-methyl
   • Fennitrothion
   • Pirimiphos-methyl
   • Malathion
   • Fenthion
   • Chlorpyrifos
   • Pirimiphos-ethyl
   • Chlofenvinphos
   • Methidathio
   • Prothiophos
   • Profenofos
   • Ethion
   • Triazophos
   • EPN
   • Anilofos
   • Phosalone
   • Azinphos-ethyl
   • Phosphamidone
  • Pyrethroid Group
   • Lambda-cyhalothrin
   • Cyfluthrin
   • Cypermethrin
   • Fenvalerate
   • Deltametrin
   • Permethrin

ไขมันและน้ำมัน

 1.  สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง: Organohlorine Group
  • Aldrin BHC
  • alph-BHC
  • gramma-BHC
  • beta-BHC
  • BHC
  • Endrin
  • Deidrin Heptaclor
  • Heptachlor-exo-epoxide
  • cis-Chlordane
  • tran-Chlordane
  • DDT Derivatives
 2. สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง: Pyrethroid Group
  • Lambda-cyhalothrin
  • Cyfluthrin
  • Cypermethrin
  • Fenvalerate
  • Permethrin
  • Deltamethrin

อาหารสัตว์เลี้ยง

 1. สารพิษจากเชื้อรา
 2. โลหะหนัก
 3. แร่ธาตุ
 4. คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
  • โปรตีน
  • ไขมัน
  • ความชื้น
  • เถ้า
 5.  เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน

อาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์

 1. สารพิษจากเชื้อรา
 2. โลหะหนัก
 3. แร่ธาตุ
 4. สารห้ามใช้
 5. คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
  • โปรตีน
  • ไขมัน
  • ความชื้น
  • เถ้า
 6. เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน
02

ประมง สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

service
02

ประมง สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ค่าน้ำอิสระ

ความเป็นกรด-ด่าง

ความชื้น

Chloride as Sodium Chloride

Total Nitrogen

Histamine

วัตถุเจือปนอาหาร

 1. วัตถุกันเสีย
 2. สาร Humectant (สารเพิ่มความชุ่มชื้น)

ยาและยาปฎิชีวนะตกค้าง

 1. Quinolone Group
 2. Tetracycline Group
 3. Fluoroquines Group
 4. Sulfonamides Group

สารห้ามใช้

 1. Malachite Green & Leuco Malachite Green
 2. Nitrofuran
 3. Chlorramphenical

สี

 1. Malachite Green & Leuco Malachite Green
 2. Crystal Violet & Leucocrystal Violet

โลหะหนัก

 1. สารหนู
 2. แคดเมียม
 3. ปรอท
 4. ตะกั่ว

จุลินทรีย์

 1. เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
 2. เชื้อจุลินทรีย์ตามดัชนีสุขอนามัย
 3. เชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
 4. เชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Rapid Test

น้ำหนัก

 1. น้ำหนักสุทธิ
 2. น้ำหนักเนื้อ
03

พืช

service
03

พืช

พืชควบคุมเฉพาะ (กรมวิชาการเกษตร)

 1. สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง
  • Organochlorine Group
  • Organophosphate Group
  • Pyrethroid Group
  • กลุ่มอื่นๆ
 2. GMOs
 3. จุลินทรีย์ก่อโรค

ผัก ผลไม้ และผลิตภัณจากผักผลไม้

 1.  สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง
  • Organochlorine Group
  • Organophosphate Group
  • Pyrethroid Group
  • Carbamate Group
  • สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชอื่น
   • สารเคมีกำจัดแมลง
   • สารเคมีกำจัดเชื้อรา
   • สารเคมีกำจัดหญ้า
   • สารเคมีกำจัดไส้เดือนฝอย
   • สารเคมีกำจัดหนู
   • สารเคมีกำจัดหอยทาก
   • สารเคมีกำจัดไรแดง
 2. GMOs
 3. สารปนเปื้อน
  • โลหะหนัก
  • สารพิษจากเชื้อรา
  • สารก่อมะเร็ง
  • สารปนเปื้อนอื่นๆ
 4. จุลินทรีย์ปนเปื้อน
 5. น้ำหนัก
  • น้ำหนักสุทธิ
  • น้ำหนักเนื้อ

ธัญชาติและผลิตภัณฑ์จากธัญชาติ

 1. สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง
  • Organochlorine Group
  • Organophosphate Group
  • Pyrethroid Group
  • Carbamate Group
  • สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชอื่น
   • สารเคมีกำจัดแมลง
   • สารเคมีกำจัดเชื้อรา
   • สารเคมีกำจัดหญ้า
   • สารเคมีกำจัดไส้เดือนฝอย
   • สารเคมีกำจัดหนู
   • สารเคมีกำจัดหอยทาก
   • สารเคมีกำจัดไรแดง
 2. GMOs
 3. สารปนเปื้อน
  • โลหะหนัก
  • สารพิษจากเชื้อรา
  • สารก่อมะเร็ง
  • สารปนเปื้อนอื่นๆ
 4. จุลินทรีย์ปนเปื้อน
04

อาหาร

service
04

อาหาร

กายภาพ

 1. สี
 2. กลิ่น
 3. ความหนืด
 4. ความเป็นกรด-ด่าง
 5. น้ำหนัก
  • น้ำหนักสุทธิ
  • น้ำหนักเนื้อ
 6. คุณภาพทางประสาทสัมผัส

เคมี

 1.  คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
  • โปรตีน
  • คาร์โบไฮเดรต
  • ไขมัน
  • แร่ธาตุ
  • วิตามิน
  • กากใย
 2. กรดไขมัน
 3. น้ำตาล
 4. คอเลสเตอรอล
 5. ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย
 6. คาเฟอีน
 7. วัตถุเจือปนอาหาร
  • สารให้ความหวาน
  • สีสังเคราะห์
  • สารเพิ่มรสชาติ
  • วัตถุกันเสีย
  • สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น
  • สาร Humectant (สารเพิ่มความชุ่มชื้น)
  • สารฟอกสี
 8. สารตกค้าง
  • ยาสัตว์ตกค้าง
   • Tetracycline Group
   • Sulfonamide Group
   • Fluoroquinolones Group
  • สารเคมีกำจัดแมลงตกค้างอื่นๆ
   • สารเคมีกำจัดแมลง
   • สารเคมีกำจัดเชื้อรา
   • สารเคมีกำจัดหญ้า
   • สารเคมีกำจัดไส้เดือนฝอย
   • สารเคมีกำจัดหนู
   • สารเคมีกำจัดหอยทาก
   • สารเคมีกำจัดไรแดง
 9. สารปนเปื้อน
  • โลหะหนัก
  • สารพิษจากเชื้อรา
  • สารก่อมะเร็ง
  • สารปนเปื้อนอื่นๆ
 10. สารห้ามใช้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
  • Beta-agonist
  • Nitrofuran Metabolites (Bound Residue and Total Residue)
  • Chloramphenicol
  • Borax
  • Formaldehyde

จุลชีววิทยา

 1. เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
 2. เชื้อจุลินทรีย์ตามดัชนีสุขอนามัย
 3. เชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
 4. เชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Rapid Test

อาหารแท้

 1. DNA หมู
 2. DNA เนื้อวัว
 3. DNA ไก่
 4. Lectin Gene (Soy Specific Gene)
 5. PLD Gene (Rice Specific Gene)
 6.  Zein Gene (Corn Specific Gene)
 7.  Plant gene

อณูชีววิทยา

 1. GMOs
 2. ไวรัส
  • สารพันธุกรรมของ Corona Virus 2019 (SARS CoV-2 virus)

สารก่อภูมิแพ้

 1. ธัญพืชที่มีกลูเตน
 2. ข้าวสาลี
 3. นม
 4. ไข่
 5. ถั่วเหลือง
 6. ถั่วลิสงและถั่วทรีนัท
 7. ปลา
 8. ครัสเตเชียน (กุ้งกั้งปู)
 9. ซัลไฟต์

สิ่งแปลกปลอม

 1. สิ่งแปลกปลอมชนิดเบา
 2. สิ่งแปลกปลอม
 3. พยาธิ
05

เครื่องดื่ม

service
05

เครื่องดื่ม

กายภาพ

 1. สี
 2. กลิ่น
 3. ความหนืด
 4. ความเป็นกรด-ด่าง
 5. น้ำหนัก
  • น้ำหนักสุทธิ
  • น้ำหนักเนื้อ
 6. คุณภาพทางประสาทสัมผัส

เคมี

 1.  คุณค่าทางโภชนาการและองค์ประกอบทางเคมีในอาหาร
  • โปรตีน
  • คาร์โบไฮเดรต
  • ไขมัน
  • แร่ธาตุ
  • วิตามิน
  • กากใย
 2. กรดไขมัน
 3. น้ำตาล
 4. คอเลสเตอรอล
 5. ธาตุน้ำนมไม่รวมมันเนย
 6. คาเฟอีน
 7. วัตถุเจือปนอาหาร
  • สารให้ความหวาน
  • สีสังเคราะห์
  • สารเพิ่มรสชาติ
  • วัตถุกันเสีย
  • สารป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น
  • สาร Humectant (สารเพิ่มความชุ่มชื้น)
  • สารฟอกสี
 8. สารตกค้าง
  • ยาสัตว์ตกค้าง
   • Tetracycline Group
   • Sulfonamide Group
   • Fluoroquinolones Group
  • สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชและศัตรูอื่น
   • สารเคมีกำจัดเชื้อรา
   • สารเคมีกำจัดวัชพืช
   • สารเคมีกำจัดแมลง
   • สารเคมีกำจัดหอยทาก
   • สารเคมีกำจัดหนู และอนุพันธ์
 9. สารปนเปื้อน
  • โลหะหนัก
  • สารพิษจากเชื้อรา
  • สารก่อมะเร็ง
  • สารปนเปื้อนอื่นๆ
 10. สารห้ามใช้
  • Beta-agonist
  • Nitrofuran Metabolites (Bound Residue and Total Residue)
  • Chloramphenicol
  • Borax
  • Formaldehyde

 

จุลชีววิทยา

 1.  เชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
 2. เชื้อจุลินทรีย์ตามดัชนีสุขอนามัย
 3. เชื้อจุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อม
 4.  เชื้อจุลินทรีย์ด้วยวิธี Rapid Test
06

ฉลากโภชนาการ

service
06

ฉลากโภชนาการ

สำหรับไทย

สำหรับ​อเมริกา แคนาดา สหภาพยุโรป อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สำหรับจีน ฮ่องกง ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และมาเลเซีย

07

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

service
07

อายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

ทดสอบโดยวิธีบ่มเร่ง

ทดสอบโดยซอร์ฟชันไอโซเทอร์มของน้ำ

08

วัสดุสัมผัสอาหาร

service
08

วัสดุสัมผัสอาหาร

Bis-phenol

 1. Bis-phenol A
 2. Bis-phenol F
09

น้ำ น้ำแข็ง, น้ำบริโภค (น้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท และน้ำแร่) และ น้ำอุปโภค (น้ำบาดาล น้ำประปา และน้ำเพื่อกระบวนการผลิต)

service
09

น้ำ น้ำแข็ง, น้ำบริโภค (น้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท และน้ำแร่) และ น้ำอุปโภค (น้ำบาดาล น้ำประปา และน้ำเพื่อกระบวนการผลิต)

กายภาพ

 1. สี
 2. ความขุ่น
 3. ความเป็นกรด-ด่าง

เคมี

 1. TDS
 2. TSS
 3. Phenol
 4. Sulphate
 5. Formaldehyde
 6. Oil and Grease
 7. BOD
 8. COD
 9. TKN
 10. Nitrate
 11. Nitrogen
 12. Iron
 13. Manganese
 14. Copper
 15. Zinc
 16. Sulfate
 17. Chloride
 18. Fluoride
 19. Nitrate
 20. Total Hardness

โลหะหนัก

 1. Barium
 2. Cadmium
 3. Lead
 4. Arsenic
 5. Mercury
 6. Hexavalent-chromium
 7. Total Chromium
 8. Trivalent-chromium
 9. Selenium
 10. Nickel

สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง

 1. Organochlorine Group:
  • Aldrin
  • HCB
  • alpha-BHC
  • beta-BHC
  • gamma-BHC
  • acpha-Endosulfan
  • beta-Endosulfan
  • cis-Chlordane
  • trans-Chlordane
  • DDT Delivatives
  • Dieldrin
  • Endrin
  • Heptachlor
  • Heptachlor-exo-epoxide
  • Endosulfan-sulfate
  • Dicofol
  • Methoxychlor
 2. Organophosphate Group:
  • Dichlorvos
  • Mevinphos
  • Ethoprophos
  • Dimethoate
  • Tebufos
  • Diazinon
  • Etrimfos
  • Parathion-methyl
  • Fennitrothion
  • Pirimiphos-methyl
  • Malathion
  • Fenthion
  • Chlorpyrifos
  • Pirimiphos-ethyl
  • Chlofenvinphos
  • Methidathion
  • Prothiophos
  • Profenofos
  • Ethion
  • Triazophos
  • EPN
  • Anilofos
  • Phosalone
  • Azinphos-ethyl
 3. Pyrethroid Group:
  • Lambda-cyhalothrin
  • Cyfluthrin
  • Cypermethrin
  • Fenvalerate
  • Permethrin

จุลินทรีย์ปนเปื้อน

 1. Coliform Bacteria
 2. Escherichia coli
 3. Staphylococcus aureus
 4. Salmonella spp.

ลูกค้าของเอมาร์ค

 • ฟาร์ม
 • โรงคัดบรรจุ
 • โรงงานอาหาร
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
 • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
 • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง
 • สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ความหมายของพืชควบคุมเฉพาะและการทดสอบเพื่อการส่งออกของพืชควบคุมเฉพาะ

พืชควบคุมเฉพาะคือ พืชที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดว่าต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ รายชื่อชนิดพืช ประเทศและเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ สามารถสืบค้นข้อมูลได้ใน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสอบถามได้ที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

เอมาร์คเป็นแล็บที่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้เป็นแล็บที่สามารถทดสอบพืชควบคุมเฉพาะเพื่อการส่งออกได้ (Designated Laboratory) โดย ให้บริการตรวจพืชผัก ผลไม้เพื่อการส่งออกมาตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 ปัจจุบัน ได้ให้บริการทดสอบผักและผลไม้ส่งออกกับผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกผักและผลไม้ ปีละมากกว่า 14,000 ตัวอย่าง 80,000 รายการทดสอบ

สิ่งแปลกปลอมในอาหารและผลิตภัณฑ์ คืออะไร

สิ่งแปลกปลอม (Foreign Matter) ในอาหารและผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือมีแหล่งที่มาจากกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าอาหารและผลิตภัณฑ์นั้น มีสุขลักษณะในการผลิต การเก็บรักษา และการจัดจำหน่ายที่ไม่ดี สิ่งแปลกปลอมในอาหารและผลิตภัณฑ์ สามารถแบ่งออกได้เป็น

 • Heavy Filth หมายถึง สิ่งแปลกปลอมที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์ด้วยการตกตะกอน เช่น สิ่งขับถ่ายจากแมลง สัตว์ประเภทฟันแทะ ดินและทราย เป็นต้น
 • Light Filth หมายถึง สิ่งแปลกปลอมที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถแยกออกจากผลิตภัณฑ์ เช่น แมลง ชิ้นส่วนของแมลง และขนสัตว์ชนิดต่างๆ เป็นต้น

สารก่อภูมิแพ้ (Allergen) คืออะไร

สารก่อภูมิแพ้ (Allergen) เป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกัน และส่งผลให้เกิดอาการแพ้ในคนที่มีความไวต่อสารนั้นๆ แต่ไม่ทำให้เกิดอาการหรือเป็นอันตรายต่อคนทั่วไป สารก่อภูมิแพ้มีอยู่ทั้งในอากาศ ฝุ่นละออง รวมไปถึงอาหาร และยา ซึ่งการแพ้เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับชนิดของสารและลักษณะจำเพาะของแต่ละคน เช่น จาม หอบ คันตา คัน/คัดจมูก น้ำมูกไหล หายใจลำบาก ผื่นขึ้น อาเจียน ถ่ายเป็นมูกเลือด เป็นลม ช็อค และหมดสติ เป็นต้น