AMARC ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการ ร่วมกับทาง มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เอมาร์ค ได้ทำการลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการ และบริการวิชาการ ร่วมกับทาง มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ณ ห้องประชุมค้ำคูณ 1 อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมี ผศ.ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค ประธานกรรมการบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือฯของแต่ละฝ่าย

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีพันธกิจหลักที่จะดำเนินการร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ให้เกิดประโยชน์ และความก้าวหน้าทางวิชาการ การเรียน การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และงานบริการวิชาการของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังเข้าศึกษาดูงาน โรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร. อีสาน วิทยาเขตสกลนคร อีกด้วย

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3LObwcN  (2022, May)