AMARC บริจาคปฏิทินและเครื่องสำอางมอบแก่มูลนิธิ ส่งต่อเพื่อสังคม

AMARC ร่วมส่งต่อปฏิทินเก่าช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา และเครื่องสำอาง ร่วมทำบุญส่งต่อเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC เป็นตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคปฏิทิน แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด นำไปผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการเห็นAMARC ได้บริจาคปฏิทินเก่าที่ใช้แล้ว แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิฯ นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนรู้ สื่ออักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางการเห็น โดยมี คุณชนิดาภา เพ็ชรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ให้การต้อนรับจากนั้น ดร.ชินดนัย ได้เดินทางไปยังมูลนิธิกระจกเงา เพื่อบริจาคเครื่องสำอางที่ใช้แล้ว ภายใต้โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยทางมูลนิธิจะนำเครื่องสำอางเหล่านี้ส่งต่อให้แก่จิตอาสา อาทิเช่น ช่างแต่งหน้าที่นำไปใช้แต่งหน้าให้แก่ผู้วายชนม์ รวมถึงศิลปิน หรือโรงเรียนที่ต้องการใช้เครื่องสำอาง ในเรื่องของสีสันและความแวววาว ไปปรับใช้ในงานศิลปะ โดยมีเมธาวี เดชพ่วง เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ มูลนิธิกระจกเงา เป็นตัวแทนรับมอบ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ https://www.blind.or.th/

ติดต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับมูลนิธิกระจกเงา https://www.mirror.or.th/