การให้คำปรึกษาและการฝึกอบรม

Fertilizer

Farm & Factory

การเตรียมตัวเพื่อจัดทำระบบคุณภาพ และการตรวจรับรอง

Fertilizer

Laboratory

การจัดทำระบบคุณภาพ และการประกันคุณภาพ

Fertilizer

Calibration

การดูแลจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์

บริการของเรา

01

ระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการ

service
01

ระบบบริหารคุณภาพห้องปฎิบัติการ

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการจัดทำระบบ ISO/IEC 17025

 1. ข้อกำหนดทั่วไป
 2. ข้อกำหนดด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ
 3. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร
 4. ข้อกำหนดด้านกระบวนการ

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ

 1. การทดสอบ และการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
 2. วิธีการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
 3. คุณลักษณะของวิธีทดสอบ
 4. การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากการทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบในการออกแบบการควบคุมคุณภาพ
 5. การจัดทำเอกสารการทดสอบความใช้ได้ของวิธีการทดสอบ
 6. ข้อมูลที่ได้จากการทวนสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ
 7. การนำข้อมูลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีไปใช้ในการคำนวณและการรายงานผล

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการหาค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ

 1. ความไม่แน่นอน
 2. ความไม่แน่นอนของการทดสอบ
 3. กระบวนการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการทดสอบ
 4. การจัดทำรายงานความไม่แน่นอน

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการประกันคุณภาพของห้องปฎิบัติการ

การควบคุมคุณภาพภายในและภายนอก

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง

 1. การบ่งชี้
 2. การประเมิน
 3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 4. การประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านการพัฒนา การประยุกต์ใช้ข้อกำหนด และการเตรียมการเพื่อขอรับการรับรอง ISO/IEC 17025

 1. การจัดโครงสร้าง และกำหนดหน้าที่
 2. การจัดทำเอกสาร
 3. การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
02

สุขาภิบาลอาหาร

service
02

สุขาภิบาลอาหาร

ให้บริการฝึกอบรม ด้านสุขภิบาลอาหาร

 1.  ผู้ประกอบกิจการอาหาร
 2.  ผู้สัมผัสอาหาร
03

หลักการผลิตอาหารที่ดี

service
03

หลักการผลิตอาหารที่ดี

ให้บริการฝึกอบรม ด้านมาตรฐานการผลิตอาหารที่ดี

 1. แหล่งรวบรวมและคัดแยกอาหาร, ล้ง
 2. โรงงานผลิตอาหาร 54 ประเภท เช่น โรงงานผลิตน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท
04

การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์

service
04

การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์

ให้บริการปรึกษาและฝึกอบรม ด้านรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์

 1. การใช้งาน ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
 2. การอ่านค่า การแปลความหมายและการใช้ประโยชน์จากรายงานผลการสอบเทียบ
05

การตรวจและรับรอง

service
05

การตรวจและรับรอง

ให้บริการฝึกอบรมว่าด้วยระบบมาตรฐานต่างๆ

 1. มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)
 2. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (GAP Organic)
 3. มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHP)
 4. ระบบการวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)

ลูกค้าของเอมาร์ค

 • ฟาร์ม
 • โรงคัดบรรจุ
 • โรงงานอาหาร
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
 • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
 • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง (HoReCa)
 • สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

การควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพผลการทดสอบตาม ISO/IEC 17025

 • Internal quality control เช่น Sample blank, QC Sample, Internal control
 • External quality control เช่น เข้าร่วมกิจกรรม Interlab comparison และ PT Provider

บริการฝึกอบรมด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง

 • ISO/IEC 17025:2017
 • การจัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025:2017
 • Method of Validation
 • Uncertainty of Measurement
 • การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 • การควบคุมคุณภาพของการทดสอบ
 • การจัดการเครื่องมือตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
 • การตีความรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

การฝึกอบรมกระบวนการทดสอบความปลอดภัยอาหาร

ให้บริการการฝึกอบรมกระบวนการทดสอบความปลอดภัยอาหาร โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก