หมวดอาหารประเภทที่ 2 น้ำมันและไขมัน และผลิตภัณฑ์อิมัลชัน โดย อย.

จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดหมวดอาหารแบ่งเป็น 17 ประเภทตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงรูปแบบการจัดประเภทอาหารตาม Codex General Standard for Food Additives (GSFA) และ Indian Food Code โดยวันนี้เราจะมาแนะนำอาหารประเภทที่สองคือ น้ำมันและไขมัน และผลิตภัณฑ์อิมัลชั่น ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งได้จากพืชสัตว์น้ำ สัตว์บก หรือสัตว์ทะเล จากแหล่งใดแห่งหนึ่งหรือนํามาผสมรวมกัน

โดยจะแบ่งประเภทและชนิดอาหารดังนี้

 1. น้ำมันและไขมันปราศจากน้ำ
  • บัตเตอร์ออยล์แอนไฮดรัสมิลค์แฟตและกี
  • น้ำมันและไขมันจากพืช
  • น้ำมันและไขมันจากสัตว์
 2. ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ำในน้ำมัน
  • เนย
  • ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ำในน้ำมัน สำหรับใช้ทาหรือป้ายหรือใช้เป็นวัตถุดิบ
 3. ผลิตภัณฑ์อิมัลชันประเภทน้ำมันในน้ำ
 4. ขนมหวานที่มีไขมันเป็นส่วนประกอบหลัก

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

 • ทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง: Organohlorine Group อาทิ Aldrin BHC, alph-BHC, gramma-BHC เป็นต้น
 • ทดสอบสารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง: Pyrethroid Group อาทิ Lambda-cyhalothrin, Cyfluthrin, Cypermethrin เป็นต้น
 • ควบคุมคุณภาพ
 • จัดทำฉลากโภชนาการ / อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์
 • ขึ้นทะเบียน / ส่งออก
 • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3rPoYGS (2021, December)