AMARC ได้รับการตรวจประเมินจากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน

AMARC ได้รับการตรวจประเมินจากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) แบบตรวจประเมินระยะไกล และ ณ สถานประกอบการ ของบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานปิดการตรวจประเมินจากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (The Asia Pacific Accreditation Cooperation : APAC) พร้อมด้วยนางสาวปรียานุช ทิพยะวัฒน์ รองเลขาธิการ มกอช. ซึ่งการตรวจประเมิน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 6, 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2566 และสังเกตการณ์การตรวจประเมิน ณ สำนักงาน และ ณ สถานประกอบการ ของบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจาก APAC ตามที่ มกอช. ได้สมัครขอทำความตกลงการยอมรับร่วมด้านการรับรองระบบงานกับองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (International Laboratory Accreditation Cooperation : ILAC) ในขอบข่ายหน่วยตรวจ (Inspection Body) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ทั้งนี้ การตรวจประเมินดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินทั้งในรูปแบบการตรวจประเมิน ณ สถานที่ปฏิบัติงาน (Onsite Assessment) และการตรวจประเมินระยะไกล (Remote Assessment)

ที่มาข้อมูล: http://bit.ly/3YmFTOq (2023, Feb)
: http://bit.ly/40Cx58G