AMARC จัดอบรม ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลกรในสายงานห้องปฏิบัติการ ก้าวสู่ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 AMARC เปิดอบรมหลักสูตร การจัดการเครื่องมือวัด ตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025: 2017 ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งได้รับความสนใจด้วยดีเสมอมา

การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง ทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐาน เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ และช่วยสร้างโอกาสทางการแข่งขัน

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลท์พิเศษ กับการบรรยายในหัวข้อ  การชั่งน้ำหนักที่ถูกต้อง (Good Weighing Practices) โดยวิทยากรรับเชิญ จาก Mettler-Toledo (Thailand) เพื่อให้ทุกท่าน เข้าใจในเครื่องมือแต่ละประเภท และนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

โดย AMARC รับจัด In-House Training ด้วยหลักสูตรที่ประยุกต์เข้ากับระบบงานของลูกค้า ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)