ตรวจรับรองคุณภาพ

AMARC ได้รับเชิญจากสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร

AMARC ได้รับเชิญจากสำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่าและการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เวลา 09:30 น. ที่ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายนที มนตริวัต ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท มอบหมายให้นายศรณ์จักร์ชัย ชูวาพิทักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน” กิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลละค่าและการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจรประจำปี 2566 นายสมเกียรติ ขวัญเมือง ประมงจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจัดขึ้นตามโครงการพัฒนาจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการตลาดสินค้าประมงแบบครบวงจร ประจำปี 2566 กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับการรับรอง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานด้านประมง และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566 ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตจังหวัดชัยนาท จำนวน 6 อำเภอ […]