แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

AMARC สนับสนุนให้บุคลากรทุกคนยึดมั่นและถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หากท่านพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบบริษัทฯ ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม หรือข้อพึงปฏิบัติทางธุรกิจและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ท่านสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่าง

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน เว้นแต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
อีเมล audit@amarc.co.th

หรือ

กรรมการผู้จัดการ
อีเมล chindanai@amarc.co.th

ในกรณีมีข้อร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

361 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

อีเมล bokosit@amarc.co.th