กรมวิชาการเกษตร แก้ไขปัญหาสารตกค้างในผักและผลไม้

กรมวิชาการเกษตร เตรียมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการตรวจสอบสารตกค้างในสินค้าเกษตรทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศ หากพบสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานพบสารตกค้างเกินความปลอดภัยจะแจ้งเตือนผู้ผลิต และหากลักลอบใช้สารต้องห้ามถึงขั้นเพิกถอนใบรับรอง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า สำหรับสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานต่าง ๆ รวม 50 ตัวอย่าง ทั้งหมดเป็นสินค้าที่วางจำหน่ายในห้าง Modern Trade ได้แก่มาตรฐาน Organic Thailand, Q GAP, Thai GAP, PGS และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตรจะมีการตรวจสอบรหัสรับรองโดยละเอียดเพิ่มเติม หากเป็นรหัสรับรองที่ถูกต้องและพบว่าสินค้ามีสารตกค้างเกิน MRL กำหนด จะแจ้งไปยังหน่วยงานรับรองในพื้นที่เพื่อตรวจสอบและดำเนินการแจ้งเตือนเกษตรกรเพื่อแก้ไขปรับปรุง กรณีตรวจพบใช้สารเคมีที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในประเทศไทยแล้ว จะเพิกถอนการรับรอง และจะได้ประสาน Thai-PAN เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับตรารับรองมาตรฐานอื่นเพื่อตรวจสอบแหล่งผลิตต่อไป ส่วนกรณีสินค้าที่ไม่ได้รับรองมาตรฐานในตลาดค้าส่ง และค้าปลีก จะวางมาตรการควบคุมการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง และปลอดภัยโดยจัดอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ และให้แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง และปลอดภัยต่อไป

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) สามารถให้บริการตรวจรับรองคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ อาทิ มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAPs), มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (GAPs/Organic), มาตรฐานสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GHPs) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) อีกทั้งยังสามารถให้บริการทดสอบ วิเคราะห์ผัก ผลไม้ ส่งออก ออกหนังสือรับรองสารตกค้างและหนังสือรับรองการตรวจเชื้อจุลินทรีย์ Eschrerichia coli และSalmonella เพื่อนำไปแสดงต่อกรมศุลกากร ประกอบการส่งออกผัก ผลไม้ ไปนอกราชอาณาจักร

ที่มาข้อมูล https://www.doa.go.th/th/?p=25770 (2021, October)