สิ่งแวดล้อม

Fertilizer

Water

เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค น้ำในกระบวนการผลิต และน้ำทิ้ง

Fertilizer

Soil

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของดินว่าปลอดภัยและเหมาะสมกับเกษตรอินทรีย์หรือการใช้พื้นที่ของท่าน

Fertilizer

Air

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน

บริการของเรา

01

ดิน

service
01

ดิน

ความเป็นกรด-ด่าง

ค่าการนำไฟฟ้า

อินทรีย์วัตถุ

ความชื้น

ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

 1. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 2. กำมะถันที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 3. เหล็กที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 4. แมงกานีสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 5. สังกะสีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช
 6. ทองแดงที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ธาตุที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน

 1. โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน
 2. โซเดียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน
 3. แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน
 4. แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ในดิน

สารปนเปื้อน

 1. สารหนูทั้งหมด
 2. แคดเมียมทั้งหมด
 3. โครเมียมทั้งหมด
 4. ปรอททั้งหมด
 5. ตะกั่วทั้งหมด
02

น้ำ

service
02

น้ำ

ความเป็นกรด-ด่าง

การนำไฟฟ้า

เคมี

 1. TDS
 2. TSS
 3. Phenol Sulphate
 4. Formaldehyde
 5. Grease and Oil
 6. BOD
 7. COD
 8. Total Kjedahl
 9. Nitrogen
 10. Zinc
 11. Copper

สารปนเปื้อน

 1.  โลหะหนัก
  • Barium
  • Cadmium
  • Lead
  • Arsenic
  • Mercury
  • Hexavalent-chromium
  • Total Chromium
  • Trivalent-chromium
  • Selenium
  • Nicke
 2.  สารเคมีกำจัดแมลง: Organochlorine Group
  • Aldrin
  • HCB
  • alpha-BHC
  • beta-BHC
  • gamma-BHC
  • alpha-Endosulfan
  • beta-Endosulfan
  • cis-Chlordane
  • trans-Chlordane
  • DDT Delivatives
  • Dieldrin
  • Endrin
  • Heptachlor
  • Heptachlor-exo-epoxide
  • Endosulfan-sulfate
  • Dicofol
  • Methoxychlor
 3. สารเคมีกำจัดแมลง: Organophosphate Group
  • Dichlorvos
  • Mevinphos
  • Ethoprophos
  • Dimethoate
  • Tebufos
  • Diazinon
  • Etrimfos
  • Parathion-methyl
  • Fennitrothion
  • Pirimiphos-methyl
  • Malathion
  • Fenthion
  • Chlorpyrifos
  • Pirimiphos-ethyl
  • Chlofenvinphos
  • Methidathion
  • Prothiophos
  • Profenofos
  • Ethion
  • Triazophos
  • EPN
  • Anilofos
  • Phosalone
  • Azinphos-ethyl
03

อากาศ

service
03

อากาศ

เชื้อจุลินทรีย์

 1. จำนวนเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด
 2. จำนวนยีสต์และราทั้งหมด
 3. เชื้อจุลินทรีย์อื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

ลูกค้าของเอมาร์ค

 • ฟาร์ม
 • ผู้ผลิต ส่งออก นำเข้า และจัดจำหน่าย
 • ผู้ค้าปลีกอาหาร: ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต ตลาดสด ตลาดอาหารเฉพาะ
 • โรงแรม ร้านอาหาร และผู้รับจัดเลี้ยง
 • โรงพยาบาล และห้องแล็บทางการแพทย์
ลูกค้าของเอมาร์ค

FAQ

คำถามที่พบบ่อย ของบริการนี้

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

 1. หน่วยงานให้การรับรอง (Accreditation body) ISO/IEC 17025
 2. หน่วยงานถ่ายโอนภารกิจ (Regulator)

การทดสอบด้านเคมี

เอมาร์คมีบริการทดสอบทางกายภาพ ฟิสิกส์ และเคมี ที่หลากหลาย ตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของสิ่งส่งตรวจ ดังนี้

 • วิเคราะห์น้ำตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งน้ำอุปโภค น้ำบริโภค น้ำแข็ง ไอน้ำในกระบวนการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร และน้ำเสีย เป็นต้น
 • สารตกค้าง เช่น ยาสัตว์ตกค้างในอาหาร และวัตถุอันตรายทางการเกษตรตกค้างในอาหาร และน้ำ

การทดสอบดินและน้ำ

สามารถดูรายการทดสอบดิน และน้ำได้ที่ สิ่งแวดล้อม