ยกระดับอาหารไทยให้ปลอดเชื้อ COVID-19 เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK”

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดที่รุนแรงขึ้นของเชื้อ COVID-19 ทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ มีความห่วงใยผู้บริโภคทุกท่านรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าต่างๆ ในตลาดสด จึงได้สั่ง การให้อธิบดี กรมปศุสัตว์เสนอมาตรการดำเนินการตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิท-19 (ศบค) ประกาศอย่างเคร่งครัด และขยายผลไปยังพื้นที่ตลาดสดต่างๆ ให้มีการ ยกระดับมาตรฐานสถานที่จำหน่ายและมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตลาดสดต่างๆ มุ่งเน้นไปที่แผงจำหน่าย เนื้อสัตว์และไข่สด กำกับดูแลสถานที่จำหน่ายเพิ่มการยกระดับให้เข้าสู่มาตรฐาน “ปศุสัตว์ OK” และเพื่อเพิ่มความมั่นใจ ได้สั่งการเพิ่มให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์รวมทั่วประเทศกว่า 1,820 ตัวอย่าง ในตลาดสด ร้านสะดวกซื้อ ห้างร้านโมเดิร์นเทรด เพื่อส่งตรวจหาสารพันธุกรรม COVID-19 ผลทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ทุกตัวอย่างเนื้อสัตว์ทั้งหมดปลอดภัยไร้ COVID-19 และยังได้เดินหน้า โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ “สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” (Thailand Delivers with Safety) ของ 4 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย (AMARC) มีบริการทดสอบ วิเคราะห์หาเชื้อ COVID-19 ใน อาหารสด, ผักและผลไม้, น้ำและน้ำแข็ง, วัสดุสัมผัสอาหาร และพื้นผิวสัมผัส ด้วยชุดตรวจ Angentex® COVID -19 qPCR Detection Kit ที่ได้รับมาตรฐานการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยใช้วิธี Reverse transcription polymerase chain reaction (Realtime RT- PCR)”

ที่มาข้อมูล https://bit.ly/3qVE8b7 (2021, November)