AMARC เปิดบ้านให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัย

AMARC เปิดบ้านต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

AMARC เปิดบ้านให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนักศึกษาจาก 2 มหาวิทยาลัย ที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ที่ได้มาตรฐานสากล ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา

เริ่มต้นจากในช่วงเช้า 9.00-12.00 น. ได้ให้การต้อนรับ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้นในช่วงเวลา 13.00 – 16.00 ได้ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ผอ.จารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสายศูนย์ห้องปฏิบัติการ กล่าวต้อนรับ และถ่ายทอดมุมมอง ในการศึกษาเรียนรู้การทำงานจากสถานที่ปฏิบัติจริงให้กับคณะนักศึกษาจากทั้ง 2 สถาบัน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล : บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)