เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย หรือเอมาร์ค (AMARC) เป็นแล็บด้านเกษตร อาหาร และยา ที่ให้บริการครบวงจร ทั้งการทดสอบ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ การตรวจและการรับรอง การให้คำปรึกษา และการฝึกอบรม ครอบคลุมตั้งแต่ปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต จนถึงผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการยอมรับจากระบบมาตรฐานทั้งระดับประเทศและระดับสากล

เอมาร์คก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของโรงพยาบาลลาดพร้าว เมื่อปี พ.ศ. 2547 เรามุ่งมั่นให้บริการเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และสนับสนุนธุรกิจให้สามารถเข้าถึงตลาดและโอกาสใหม่ๆ

Timeline

2004

 • ก่อตั้ง
 • แล็บเกษตรอาหาร
 • แล็บยา
 • แล็บสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์

2007

ได้รับ ISO/IEC 17025 เป็นครั้งแรก

2010

รางวัลห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานสินค้าเกษตรดีเด่น จาก มกอช.

2017

 • รางวัลระบบมาตรฐานสินค้าและอาหารปลอดภัย จาก มกอช.
 • หน่วยตรวจและหน่วยรับรอง
 • ได้รับ ISO/IEC 17020 เป็นครั้งแรก

2018

ได้รับ ISO/IEC 17065 เป็นครั้งแรก

2020

 • แล็บปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและแล็บสิ่งแวดล้อม
 • ได้รับ ISO/IEC 17021-1 เป็นครั้งแรก

แล็บของเรา

แล็บของเรา

เครื่องมือทันสมัยมูลค่ากว่า 200 ล้านบาท กว่า 150 นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เอมาร์คลงทุนในเครื่องมือที่ดีที่สุด และให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ เพื่อผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงแม่นยำและบริการที่เป็นเลิศ

Our Labs
Mission

พันธกิจ

สร้างความเชื่อมันด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และร่วมสร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ในฐานะ 'ผู้ตรวจ รับรอง และทดสอบ' ที่ให้บริการอย่างครบวงจร

วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นแล็บชั้นนำระดับสากล ผู้ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่อุตสาหกรรม และผู้บริโภคเชื่อมั่น

Our Values

Growth

เติบโต

หยิบยื่นการเรียนรู้ให้กับคนทำงาน
ทุ่มเททุกความเชี่ยวชาญเพื่อการเติบโตของลูกค้า
และสร้างความยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น
เพื่อมุ่งสู่วิทยาศาสตร์ และมาตรฐานที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Growth

เป็นเลิศ

มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์อันเป็นเลิศ
ส่งมอบความถูกต้อง แม่นยำ ให้แก่ลูกค้า
ด้วยความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของเรา

Growth

เชื่อมั่น

ยึดมั่นในหลักการทางวิทยาศาสตร์ สร้างความเชื่อมั่น
เพื่อเป็นแล็บ เป็นผู้ให้บริการ และเป็นเพื่อนคู่คิด ที่ได้รับความไว้วางใจ

เอมาร์คก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เราพัฒนาระบบทดสอบตามมาตรฐานสากลอย่างไม่หยุดยั้ง ผ่านการประเมินและการรับรองในระดับนานาชาติ

สนับสนุนให้คนไทยก้าวไปมีบทบาทเป็นผู้ผลิตและส่งออก ผลิตผลทางการเกษตร อาหาร และยา ในตลาดโลก"

รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค

รศ.นพ. วิรัตน์ วงศ์แสงนาค
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

WHERE TRUST ESTABLISHES

การรับรอง

เอมาร์คได้รับการยอมรับและการรับรองจากหน่วยงานราชการและหน่วยงานสากล ในการให้บริการทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ และรับรอง

การรับรองทางห้องปฏิบัติการ

เอมาร์คได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 และได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานควบคุมและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศไทย

 • กรมวิชาการเกษตร
 • กรมปศุสัตว์
 • กรมประมง
 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย

 • สำนักคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 • สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น

การรับรองทางห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

เอมาร์คได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐานมอก. 17025 (ISO/IEC 17025) โดย

กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทย

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

การตรวจและรับรอง

เอมาร์คได้รับการรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020 ในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 และในฐานะหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 โดย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

AMARC's Services