AMARC ได้รับเชิญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การยกระดับการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้าประมง สู่มาตรฐาน GAP”

AMARC ได้รับเชิญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การยกระดับการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าประมงสู่มาตรฐาน GAP” ในโครงการ สร้างและพัฒนาจังหวัดสู่เมืองผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มูลค่าสูง

เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาจังหวัดสู่เมืองผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มูลค่าสูง กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรสู่นนทบุรีการันตี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองสอง จังหวัดนนทบุรี

โดยบริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค) ได้รับเชิญจากสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตร “การยกระดับการผลิต และคุณภาพผลิตภัณฑ์ สินค้าประมงสู่มาตรฐาน GAP” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ที่มาข้อมูล: หน่วยงานตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพ บริษัทศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) (2023, Feb)

สามารถสอบถามข้อมูลบริการเพิ่มเติมได้ที่ AMARC