คณะกรรมการ

ข้อมูลคณะกรรมการ

รศ.นพ.วิรัตน์ วงศ์แสงนาค

ประธานกรรมการบริษัท

ดร.อังกูร ฉันทนาวานิช

กรรมการบริษัท

ดร.ชินดนัย ไชยยอง

กรรมการบริษัท

นางวิชชุดา อำพรผล

กรรมการบริษัท

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล

กรรมการบริษัท

นายโฆษิต บุญเรืองขาว

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายบุญประทวน รัตนกังวาล

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายวงศศิริ พรหมชนะ

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายณัฐพงศ์ วงศ์แสงนาค

เลขานุการบริษัท

นายโฆษิต บุญเรืองขาว

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายบุญประทวน รัตนกังวาล

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายวงศศิริ พรหมชนะ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

นายโฆษิต บุญเรืองขาว

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

ดร.ชินดนัย ไชยยอง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศักดา ฉันทนาวานิช

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโฆษิต บุญเรืองขาว

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

นายบุญประทวน รัตนกังวาล

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

ดร.ชินดนัย ไชยยอง

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน