ข้อมูลผลประกอบการ

ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 64 31/12/2564 งบปี 65 31/12/2565 งบปี 66 31/12/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 448.13 699.34 648.67
หนี้สินรวม 236.29 151.45 134.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 211.84 547.89 514.33
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 150.00 210 210
รายได้รวม 248.55 264.26 293.85
กำไรสุทธิ 25.67 14.51 9.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.08 0.04 0.02
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%) 5.75 2.53 1.45
ROE (%) 12.26 3.82 1.83
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.33 5.49 3.28

หน่วย: ล้านบาท