ข้อมูลประกอบการ

ข้อมูลผลประกอบการณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 62 31/12/2562 งบปี 63 31/12/2563 งบปี 64 31/12/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 277.13 417.47 448.13
หนี้สินรวม 104.87 223.80 236.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น 172.26 193.67 211.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 150.00 150.00 150.00
รายได้รวม 198.04 220.19 248.55
กำไรสุทธิ 17.02 27.40 25.67
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.06 0.09 0.08
อัตราส่วนทางการเงิน
ROA (%) 0.71 0.53 0.55
ROE (%) 1.15 1.14 1.17
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.59 12.45 10.33

หน่วย: ล้านบาท