AMARC เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ข้าวในโครงการประชาสัมพันธ์ข้าว จากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

สืบเนื่องด้วยกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ได้จัดโครงประชาสัมพันธ์ข้าว เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรชาวนาไทย ผลิตข้าวคุณภาพ ข้าวสารปลอดภัย และได้ส่งเสริมการตลาดโดยนำข้าวคุณภาพ ข้าวสารปลอดภัยจากเกษตรกรส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจำหน่าย โดย AMARC ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจวิเคราะห์ข้าวในโครงการประชาสัมพันธ์ข้าว พบว่า ข้าวสายพันธุ์ไทยที่ส่งมาตรวจกับ AMARC เป็นข้าวที่ได้คุณภาพ เนื่องจากพบว่า สารเคมีกำจัดแมลงตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา โลหะหนัก ในข้าวสายพันธุ์ไทยมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐาน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ข้าวคุณภาพ เป็นข้าวที่ได้มาจากกระบวนการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การสี การแบ่งบรรจุ การเก็บรักษา ด้วยกระบวนการที่ดีตามมาตรฐานที่กำหนด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอน จึงทำให้มั่นใจว่า ข้าวนั้นจะมีคุณภาพตามที่ระบุ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่า ได้บริโภคข้าวที่มีคุณภาพ มีโภชนาการ คุณค่าทางอาหารและปลอดภัยจากสารปนเปื้อนต่างๆ ซึ่งส่งผลดีกับสุขภาพ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและการส่งออกข้าวคุณภาพดีของโลก

โดยการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างข้าวในโครงการประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพ ที่ AMARC แบ่งเป็น 2 ประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก ขีดความสามารถของ AMARC ที่เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์/การทดสอบคุณภาพข้าว ได้ครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่ก่อนปลูก การปลูก ผลผลิต และผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว ทั้งเรื่องกระบวนการและการทดสอบ และการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ เช่น
1.การตรวจและรับรองนาข้าว ปัจจุบันมีลูกค้า ภาพรวมมากกว่า 2,000 ราย อาทิ มกษ. 9000 เล่ม 4-2553 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เล่ม 4 ข้าวอินทรีย์ มกษ. 4400-2552 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวหอมมะลิ, มกษ. 4401-2551 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว และมกษ. 4403-2553 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับโรงสีข้าว
2.การทดสอบคุณภาพและโภชนากรข้าวตามมาตรฐานต่างๆ เช่น มกษ. 4004-2560- ข้าวไทย มกษ. 4001-2560-ข้าวหอมไทยและตามมาตรฐานของประเทศผู้ซื้อ
3. การสอบเทียบ ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ของกรมการข้าว

ประเด็นที่ 2 การตรวจตัวอย่างของโครงการประชาสัมพันธ์ข้าวคุณภาพ ด้านโภชนาการ พบว่า ข้าวพันธ์ต่างๆของไทย มีโภชนาการไม่แตกต่างกันมากนัก คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมันเล็กน้อย วิตามินบี1 และบี3 และแร่ธาตุ เช่น แคลเซียมและเหล็กอยู่บ้าง และหากเป็นข้าวกล้องก็มีใยอาหารสูงกว่าข้าวขาว และที่สำคัญ คือ ไม่พบข้าวที่มีการปนเปื้อนเกินมาตรฐานที่กำหนด

ซึ่งปัจจุบันคนไทยบริโภคข้าวน้อยลง โดยปี 2562 เราบริโภคข้าว 90-100 กิโลกรัม/คน/ปี แต่ปี 2563 เราบริโภคเพียง 83 กิโลกรัม/คน/ปี ดังนั้น จึงขอเชิญชวน ผู้บริโภคหันมารับประทานข้าวไทย ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ มีโภชนาการ รสชาติ วิตามินและกากใยที่เป็นประโยชน์กับร่างกายแตกต่างกัน

โดย AMARC สามารถให้บริการทดสอบวิเคราะห์ เช่น

  • ทดสอบสารให้ความหอม 2-Acetyl-1-Pyrroline หรือ 2AP
  • ทดสอบทางกายภาพ เช่น ความชื้น เม็ดแดง เมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ และปริมาณข้าวสายพันธุ์อื่นๆที่ปะปน
  • ทดสอบหาสิ่งปลอมปนในเมล็ดข้าว เช่น แมลง หรือขนหนู เป็นต้น
  • ทดสอบหายาฆ่าแมลง
  • ทดสอบหาโลหะหนัก เช่น แคดเมียม, ดีบุก และตะกั่ว เป็นต้น
  • ไม่มีสารเป็นพิษจากจุลินทรีย์หรือสารเป็นพิษอื่นในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น Aflatoxin เป็นต้น
  • ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์และรา (Yeast and Mold) และจำนวนจุลินทรีย์ (Total Plate Count/Aerobic Plate Count) เป็นต้น
  • ตรวจและรับรองมาตรฐานของพืช และพืชอินทรีย์ อาทิ GAP ข้าวและ ORG ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น
  • บริการอื่นๆ

หากท่านสนใจสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ AMARC

ที่มาข้อมูล https://www.youtube.com/watch?v=5fzTb7wHlto (2022, May)