AMARC ได้รับเชิญจากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เพื่อทำการสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC ได้รับเชิญจากหน่วยเคลื่อนที่เพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร เขตสุขภาพที่ 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำการสรุปผลการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในกลุ่มผู้ผลิตผักและผลไม้อินทรีย์ จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการ Kalasin Green Market เป็นโครงการที่ให้กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเข้ามาขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงและยั่งยืน โดยผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติที่ว่า “ผู้ผลิตปลอดโรค ผู้บริโภคปลอดภัย ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อม” ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์มีปัจจัยเกื้อหนุนคือมีแหล่งน้ำและปริมาณน้ำที่เพียงพอตลอดปี และตั้งอยู่ศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคในการกระจายสินค้า และที่สำคัญคือการส่งเสริมการขายด้วยการให้เกษตรกร รวมกลุ่ม รวมของ เพื่ออำนาจการต่อรองอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3Ghg9sU (2022, January)