AMARC ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากกรมประมง บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP กรมประมง”

เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC ได้รับเชิญจากกรมประมง จังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP กรมประมง” ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว จังหวัดชัยนาท โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

 

โดยเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลอดสินค้าประมงแบบครบวงจร กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้ได้รับการรับรอง เพื่อพัฒนาเกษตรกรไปสู่การบวนการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานด้านประมง และให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งนี้ ในปี 2563 AMARC ได้ให้บริการตรวจรับรองฟาร์มมาตรฐาน GAP จนได้รับความไว้วางใจ และถูกรับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายในปี 2564 อีกครั้ง โดยทางผู้ว่าราชการ และกรมประมง จังหวัดชัยนาท ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อตรวจประเมินฟาร์มให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในจังหวัดชัยนาท อีกด้วย

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3riNLTg (2021, December)