ศูนย์รวมเอกสาร

เอกสาร

AMARC_56-1 One Report 2023

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20-2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แผนที่ของบริษัทฯ ในการจัดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 วิธีการใช้ QR Code สำหรับ Download เอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 นิยามกรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 AMARC แก้ไขข้อบังคับ (TH)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์สรรหากรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินปี 2566 (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19-2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 ปี 2567 (ฉบับเต็ม)

งบการเงิน 2023

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นโยบายการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

Criteria and Procedures for Question 2024 AGM

AGM2024 form-Nomination

AGM2024 form-Agenda

AGM2024 Agenda _ Regulation

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19-2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ปี 2566 (ฉบับเต็ม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18-2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินปี 2565 (QR Code)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลรายนามและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ ค

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 วิธีการใช้ QR Code สำหรับ Download เอกสาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของบริษัทฯ ในการจัดประชุม

AMARC_56-1 One Report 2022

หลักเกณฑ์การพิจารณาบรรจุวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

แบบฟอร์มการเสนอวาระ

แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566