การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

AMARC เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความยั่งยืนเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยส่งเสริมให้องค์กรบรรลุซึ่งพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เป็นแล็บชั้นนำระดับสากล ผู้ตรวจสอบ และ รับรองคุณภาพ ผลิตภัณฑ์การเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ที่ร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค

AMARC มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างใส่ใจต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยมีแนวทางดำเนินการที่สอดคล้องกับแนวทางของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact : UN Global Compact) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืน

เศรษฐกิจและการกำกับดูแลกิจการ (Economic and Governance)

เอมาร์คมุ่งมั่นที่จะส่งมอบความเชี่ยวชาญและสร้างความเติบโตให้ลูกค้า โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรในด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมกับมาตรฐานที่พัฒนาอยู่เสมอ และดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นบริษัทฯ ที่มีความยั่งยืน

สังคม (Society)

เอมาร์คมุ่งมั่นสร้างความมั่นคง ให้แก่สังคม ชุมชน รวมถึงพนักงาน และรักษาชุมชนบริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัย สนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน

รวมถึงดูแลสถานประกอบการของบริษัทฯ ให้มีความปลอดภัย และส่งเสริมอาชีวอนามัยของพนักงาน และให้พนักงานได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน โดยการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์สู่สังคมเพื่อให้ประเทศมีบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม (Environment)

เอมาร์คมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจ ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้งานจัดเก็บ จนถึงการกำจัดทำลาย ตลอดจนรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความตระหนัก ความเข้าใจ และการดำเนินการต่างๆ อันนำมาซึ่งการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน