AMARC ยื่นไฟลิ่ง ขาย IPO 120 ล้านหุ้น เข้า mai

ดร.ชินดนัย ไชยยอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMARC (เอมาร์ค) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็น 28.57% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 65 และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

การระดมทุนดังกล่าวจะนำไปใช้รองรับการเติบโตของ AMARC ในอนาคต เพิ่มความน่าเชื่อถือในระดับสากล ให้เป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจการให้บริการทางวิทยาศาสตร์ ด้านเกษตร อาหาร ยา และสิ่งแวดล้อม อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจสอบและรับรองระบบจัดการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ด้วยห้องปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วย

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย นักวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายแขนง AMARC มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยทำให้สินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย ได้รับการควบคุมคุณภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงผู้บริโภค เพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ ผ่านการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และระบบการจัดการ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การประกอบธุรกิจของ AMARC สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

1. ธุรกิจบริการตรวจวิเคราะห์ (Testing) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Testing Laboratory) โดยสามารถแบ่งการให้บริการตรวจวิเคราะห์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์ ได้ 3 ประเภท ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร (2) ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม และ (3) ผลิตภัณฑ์ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องสำอาง

2. ธุรกิจบริการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์ (Calibration) ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เพื่อให้การรับรองว่าเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความถูกต้องแม่นยำตามมาตรฐานสากลของระบบมาตรวิทยา สามารถนำไปใช้งานได้

3. ธุรกิจบริการตรวจสอบและรับรองระบบ (Inspection and Certification) ให้บริการตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการ กระบวนการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี กระบวนการผลิตที่ได้ผลิตผลปลอดภัย โดยให้บริการสำหรับฟาร์มเกษตร ฟาร์มประมง โรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร และการตรวจสอบรับรองด้านสิ่งแวดล้อม ตามระบบคุณภาพและมาตรฐานสากล รวมถึงบริการตรวจรับรองมาตรฐานเฉพาะด้านสำหรับสถานประกอบการและอุตสาหกรรม

ปัจจุบัน AMARC ได้รับการขึ้นทะเบียนการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสำหรับธุรกิจบริการตรวจวิเคราะห์และธุรกิจบริการสอบเทียบตามมาตรฐานสากลระบบ ISO/IEC 17025:2017 และสำหรับธุรกิจการตรวจสอบและรับรองระบบคุณภาพ บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองความสามารถในฐานะหน่วยตรวจตามมาตรฐาน ISO/IEC 17020:2012 ในฐานะหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 และในฐานะหน่วยรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1:2015 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานและความสามารถการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสอบ และการรับรอง ในขอบข่ายที่หลากหลายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2562 – 2564) AMARC มีรายได้รวม 198.04 ล้านบาท 220.19 ล้านบาท และ 248.55 ล้านบาทตามลำดับ ขณะที่มีกำไรสุทธิ 18.19 ล้านบาท 28.43 ล้านบาท และ 24.86 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.19%,12.91% และ 10.00% ตามลำดับ นอกจากนี้อัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) ระหว่างปี 2562 – 2564 ของรายได้รวมและกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 12.03% และ 16.91% ตามลำดับ

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3wLzcdJ (2022, March)